A A A

Vize și Servicii consulare

Legalizarea documentelor

Direcţia Generală Afaceri Consulare legalizează:

1. Documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova de către organele oficiale sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizarea lor peste hotarele ţării.

În cazul dat, Direcţia Generală Afaceri Consulare certifică:

a. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova aplicate pe actele notariale şi hotărâri ale instanţelor de judecată (procure, declaraţii, cereri, contracte, testamente, fotocopii ale diferitor documente, hotărâri ale instanţelor de judecată etc.).

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original sau copia acestuia, legalizat în ambele cazuri de către notar şi Ministerul Justiţiei;
 • Buletinul de identitate sau procura în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia - nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

b. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale ale subdiviziunilor Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova aplicate pe actele de stare civilă şi de înregistrare a întreprinderilor ( certificate : de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de stare civilă, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui; extrase: după actul de naştere, după actul de căsătorie, după actul de divorţ, după actul de deces; avize : cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui, cu privire la anularea, completarea sau/şi rectificarea actului de stare civilă; certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.).

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către subdiviziunea respectivă a Ministerului Dezvoltării Informaționale (Serviciul stare civilă - str. M. Kogălniceanu, 58 A; Direcţia de documentare a populaţiei - str.Puşkin, 42; Camera Înregistrării de Stat – bd. Ştefan Cel Mare și Sfânt, 124);
 • În cazul prezentării copiilor documentelor, acestea trebuiesc legalizare de către notar şi Ministerul Justiţiei;
 • Buletinul de identitate sau procura în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

c. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova aplicate pe actele de studii (diplome de licenţă, programe analitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat);

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
 • În cazul prezentării copiilor documentelor, acestea trebuiesc legalizare de către notar şi Ministerul Justiţiei;
 • Buletinul de identitate sau procura în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

d. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova aplicate pe actele de studii (diplome de licenţă, programe analitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat);

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către Ministerul Sănătăţii;
 • În cazul prezentării copiilor documentelor, acestea trebuiesc legalizare de către notar şi Ministerul Justiţiei;
 • Buletinul de identitate sau procura în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

e. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova aplicate pe caziere judiciare.

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către subdiviziunea respectiva a Ministerului Afacerilor Interne (Direcţia informaţii şi evidenţe operative - str. Iacob Hâncu, 3A);
 • Buletinul de identitate sau procura în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

2. Documentele întocmite de către autorităţile sau cu participarea autorităţilor statului străin, legalizate în prealabil de către ministerele Afacerilor Externe sau/şi oficiile consulare ale acestor state, destinate pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova (acte de stare civilă, acte notariale, de înregistrare a întreprinderilor, etc.).

I. Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către Ministerul Afacerilor Externe sau Misiunea diplomatică a statului respectiv acreditată în Republica Moldova;
 • Buletinul de identitate, paşaportul sau procura, în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită, legalizată de către MAE sau Misiunea diplomatică a statului respectiv. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

Documentele provenite de la organizaţii, instituţii, ca regulă, se legalizează în copii, certificate de către notarul de stat şi atestate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. După legalizarea de către Departamentul Afaceri Consulare, documentele se legalizează la oficiul consular al statului pe teritoriul căruia vor fi utilizate.

Documentele de studii, destinate utilizării peste hotarele ţării, se legalizează în original, fiind însoţite de confirmarea autenticităţii actelor de studii de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

Documentele străine, aduse în Republica Moldova fără a fi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotarele ei, se legalizează în prealabil de către oficiul consular de pe teritoriul Republicii Moldova al acestui stat, apoi de către Departamentul Afaceri Consulare.

II. Documente ce nu pot fi legalizate

Nu pot fi legalizate documentele ce contravin legislaţiei Republicii Moldova sau care sunt întocmite în contradicţie cu instrucţiunile de perfectare a documentelor, precum şi documentele ce nu pot fi supuse scoaterii şi expedierii peste hotare ( certificatele de muncă, livretele militare şi legitimaţiile de serviciu).

Nu pot fi legalizate în oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase sau expediate prin poşta internaţională peste hotare, fără a fi legalizate conform Regulamentului privind legalizarea actelor oficiale.

Taxele consulare

Taxele consulare sunt percepute in lei (MDL)

A. Acte întocmite de către autorităţile Republicii Moldova sau cu participarea acestora şi destinate pentru a fi utilizate pe teritoriul statelor străine ce nu sunt parte la Convenţia de la Haga, din 5 octombrie 1961.

Nr.
d/o
Acte supuse legalizării pe teritoriul Republicii Moldovalegalizarea fiecărui act
1.Persoane fizice100 lei (50 lei taxă consulară + 50 lei taxă aferentă)
2.Persoane juridice250 lei (200 lei taxă consulară + 50 lei taxă aferentă)

B. Acte întocmite de către autorităţile statelor străine sau cu participarea acestora şi destinate pentru a fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Nr.
d/o
Acte supuse legalizării pe teritoriul Republicii Moldovalegalizarea fiecărui act
1.Persoane fizice250 lei (200 lei taxă consulară + 50 lei taxă aferentă)
2.Persoane juridice650 lei (600 lei taxă consulară + 50 lei taxă aferentă)

NOTĂ: Termenul de examinare a cererilor prezentate de solicitanti este de 3 zile lucrătoare. În cazuri individuale acesta poate fi prelungit până la 5 zile lucrătoare.

Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova aflate peste hotarele ţării legalizează actele întocmite de către autorităţile statului de reşedinţă sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizare în Republica Moldova, în prealabil legalizate de către Ministerul Afacerilor Externe sau de alt organ oficial al statului de reşedinţă împuternicit.

Misiunile diplomatice şi consulare legalizează:

 • acte notariale şi hotărâri ale instanţelor de judecată (procure, declaraţii, cereri, contracte, testamente, fotocopii ale documentelor, hotărâri ale instanţelor de judecată etc.);
 • acte de stare civilă şi de înregistrare a întreprinderilor ( certificate : de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de stare civilă, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui; extrase: după actul de naştere, după actul de căsătorie, după actul de divorţ, după actul de deces; avize : cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui, cu privire la anularea, completarea sau/şi rectificarea actului de stare civilă; certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.);
 • acte de studii (diplome de licenţă, programe analitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat);
 • caziere judiciare.

Nu pot fi legalizate actele în original:

 • certificatele de muncă;
 • livretele militare;
 • actele de identitate şi legitimaţiile;
 • documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase peste hotare sau expediate prin poşta internaţională fără a fi legalizate în modul stabilit de legislaţie;
 • în cazul în care consulul are îndoieli privind corespunderea documentelor ce urmează a fi legalizate în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă.

Documentele întocmite de către consul sau cu participarea lui şi destinate pentru utilizare în statul de reşedinţă se legalizează de către consul, iar apoi de către Ministerul Afacerilor Externe sau altă instituţie oficială împuternicită din statul de reşedinţă.

Dacă legislaţia unui stat recunoaşte actele străine legalizate de către consulii acestui stat, atunci documentele întocmite de către autorităţile Republicii Moldova şi destinate unui stat străin vor fi legalizate de către reprezentanţele diplomatice sau oficiile consulare ale acestui stat de pe teritoriul Republicii Moldova.

În anumite situaţii, consulii pot legaliza documente destinate spre utilizare pe teritoriul unei ţări terţe, dacă legislaţia acestui stat permite acest lucru. Documentul devine valabil pe teritoriul ţării terţe după ce este legalizat de către Ministerul Afacerilor Externe al statului de reşedinţă şi de oficiul consular al ţării terţe, aflat în acel stat.

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale

Lista de mai jos include statele în privința cărora se aplică tratate bilaterale şi multilaterale care stabilesc modalitatea recunoașterii reciproce a actelor oficiale. Aceste tratate se referă la recunoaşterea documentelor emise de către autorităţile statelor menționate mai jos pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi, respectiv, a documentelor emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în aceste state.

Documentele care provin de la autorităţile ţărilor care nu sunt incluse în lista de mai jos, la fel şi documentele eliberate de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în acele ţări, se recunosc doar prin procedura de supralegalizare (legalizare consulară).

Ultima actualizare: 2 februarie 2017


Nr. d/o
Statul
(denumirea generică)
Documentele sunt recunoscute fără nici o legalizare sau Apostilă, conform tratatelor în vigoareDocumentele sunt recunoscute prin aplicarea Apostilei, conform Convenţiei de la Haga din 1961
1Africa de Sud
2Albania
3Andorra
4Antigua şi Barbuda
5Argentina
6Armenia131
7Australia
8Austria
9Azerbaidjan4, 131
10Bahamas
11Bahrain
12Barbados
13Belarus131
14Belgia
15Belize
16Bosnia şi Herţegovina
17Botswana
18Brazilia
19Brunei Darussalam
20Bulgaria
21Burundi
22Capul Verde
23Cehia51
24Chile
25China3
26Cipru
27Columbia
28Coreea, Republica ~
29Costa Rica
30Croaţia
31Danemarca
32Dominica
33Dominicană, Republica ~
34Ecuador
35El Salvador
36Elveţia
37Estonia
38Fiji
39Finlanda
40Franţa
41Georgia131
42Germania2
43Grecia
44Grenada
45Guatemala■ din 18.09.2017
46Honduras
47India
48Insulele Cook
49Insulele Marshall
50Irlanda
51Islanda
52Israel
53Italia
54Japonia
55Kazahstan131
56Kîrgîzstan131
57Lesotho
58Letonia61
59Liberia
60Liechtenstein
61Lituania71
62Luxemburg
63Macedonia
64Malawi
65Malta
66Maroc
67Mauritius
68Mexic
69Monaco
70Mongolia
71Muntenegru
72Namibia
73Nicaragua
74Niue
75Norvegia
76Noua Zeelandă
77Olanda
78Oman
79Panama
80Paraguay
81Peru
82Polonia
83Portugalia
84Regatul Unit
85România81
86Rusia9, 131
87Saint Kitts şi Nevis
88Saint Lucia
89Samoa
90San Marino
91Sao Tome şi Principe
92Serbia
93Seychelles
94Sfîntul Vincent şi Grenadinele
95Slovacia101
96Slovenia
97Spania
98SUA
99Suedia
100Surinam
101Swaziland
102Tadjikistan131
103Tonga
104Trinidad şi Tobago
105Turcia
106Turkmenistan13
107Ucraina11, 131
108Ungaria121
109Uruguay
110Uzbekistan131
111Vanuatu
112Venezuela
Legendă: ■ – se aplică; □ – nu se aplică (v. nota nr. 1 şi 2) sau se aplică doar pentru anumite teritorii (v. nota nr. 3).
Note:
1 Potrivit art. 8 al Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la 5 octombrie 1961 (în vigoare pentru Republica Moldova din 16.03.2007), dacă între doua state contractante există un tratat sau un acord care conţine dispoziţii ce supun atestarea semnăturii, sigiliului sau ştampilei anumitor formalităţi, această Convenţie nu derogă de la aceste formalităţi decît dacă ele sunt mai riguroase în raport cu cele prevăzute de Convenţie.
http://www.hcch.net/
2 Pînă la retragerea obiecţiunii Germaniei faţă de aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, această Convenţie nu se aplică în relaţiile între Republica Moldova şi Republica Federală Germania.
http://www.hcch.net/
3 Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine se aplică doar pentru următoarele regiuni administrative speciale ale Republicii Populare Chineze: Hong Kong şi Macao.
http://www.hcch.net/
4 Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Bacu la 26.10.2004 (în vigoare din 12.02.2005), „Actele care au fost întocmite sau certificate de către instanţa judiciară sau de către o persoană oficială (traducător permanent, expert etc.) pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită, şi autentificate prin sigiliu, sînt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare.
5 Conform art. 11 alin. 1 din Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Moscova la 12.08.1982 (în vigoare în relaţiile între R. Moldova şi Cehia din 26.08.2005 în baza Înţelegerii, întocmite prin schimb de Note, privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova şi Republica Cehă a tratatelor între fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste şi fosta Republică Socialistă Cehoslovacia), „Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante au fost întocmite sau certificate de către instituţia de justiţie sau altă instituţie, fie de o persoană special împuternicită, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificată cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Aceasta se referă şi la acte întocmite de cetăţeni, semnătura cărora este regulamentar autentificată, valabile pe teritoriul unei Părţi Contractante.”.
6 Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Riga la 14.04.1993, (în vigoare din 18.06.1996) „Actele care au fost întocmite sau certificate pe teritoriul unei Părţi Contractante de către instanţa de judecată sau de o persoană oficială (notar, interpret oficial, expert etc.) în limitele competenţei lor, în forma stabilită şi certificate cu sigiliul cu stema de stat, sînt valabile şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vre-o altă legalizare.”.
7 Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Chişinău la 09.02.1993 (în vigoare din 18.02.1995), „Actele care au fost întocmite sau certificate de către instanţa de judecată sau de o persoană oficială (notar, interpret oficial, expert etc.) de pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competentei lor, în forma stabilită şi prevăzute cu sigiliul cu stema de stat, sînt valabile şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vre-o altă legalizare.”.
8 Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, încheiat la Chişinău la 06.07.1996 (în vigoare din 20.03.1998), „Actele care emană de la autorităţile competente sau de la alte instituţii ale uneia dintre Părţile Contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le dau dată certă şi le atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.”.
9 Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă privitor la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Moscova la 25.02.1993 (în vigoare din 26.01.1995), „Actele care au fost întocmite sau certificate de către instituţiile de justiţie sau de o persoană oficială de pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificată cu sigiliu, sînt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare.”.
10 Conform art. 11 alin. 1 din Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat laMoscova la 12.08.1982 (în vigoare în relaţiile între R. Moldova şi Slovacia din 26.05.2006 în baza Înţelegerii, întocmite prin schimb de Note, privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova şi Republica Slovacă a tratatelor încheiate între fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste şi fosta Republică Socialistă Cehoslovacia), „Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante au fost întocmite sau certificate de către instituţia de justiţie sau altă instituţie, fie de o persoană special împuternicită, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificată cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Aceasta se referă şi la acte întocmite de cetăţeni, semnătura cărora este regulamentar autentificată, valabile pe teritoriul unei Părţi Contractante.”.
11 Conform art. 15 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina privitor la asistentă juridică şi relaţii juridice în materie civilă şi penală, încheiat la Kiev la 13.12.1993 (în vigoare din 24.04.1995), „Actele întocmite sau legalizate de organul corespunzător al uneia din Părţile Contractante, prevăzute cu sigiliu oficial si semnătura persoanei autorizate, au valabilitate pe teritoriul altei Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Aceasta se referă la copiile şi traducerile actelor care sînt legalizate de organul corespunzător.”.
12 Conform art. 14 alin. 1 din Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară Ungară privind asistenţa reciprocă în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Moscova la 15.07.1958 (în vigoare în relaţiile între R. Moldova şi Ungaria din 19.10.2007 în baza Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind succesiunea de către Republica Moldova a tratatelor bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Ungară, semnat la Budapesta la 17.11.2005), „Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante au fost formulate, întocmite sau certificate de către instituţia sau o persoană oficială în limitele competenţei lor şi care sunt certificate cu sigiliul cu blazon, sunt acceptate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo legalizare.”.
13 Conform art. 13, alin. 1 din Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiată la Minsk la 22.01.1993, „Actele, care au fost întocmite sau certificate de către instituţia de justiţie sau de o persoană oficială de pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificate cu sigiliu, sunt valabile pe teritoriile altor Părţi Contractante fără vreo altă legalizare.” Convenţia a intrat în vigoare în raport cu Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan şi Ucraina din 26.03.1996; cu Azerbaidjan şi Georgia din 11.07.1996 şi cu Turkmenistan din 19.02.1998.
http://cis.minsk.by/

Abolirea legalizării actelor eliberate de ambasade şi consulate

Lista statelor părţi la Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968

Ultima actualizare: 17 august 2012

Documentele întocmite sau autentificate de către ambasadele sau consulatele unui stat inclus în lista de mai jos sînt scutite de legalizare pentru a fi prezentate autorităţilor celorlalte state din această listă: 1

Nr. d/oStatul parte la Convenţie
(denumirea generică)
Data semnării ConvenţieiData ratificării sau
aderării la Convenţie
Data intrării
în vigoare
1Austria08.02.197109.04.197310.07.1973
2Cehia04.11.199724.06.199825.09.1998
3Cipru29.10.196816.04.196914.08.1970
4Franţa07.06.196813.05.197014.08.1970
5Elveţia07.06.196819.08.197020.11.1970
6Estonia11.02.201116.03.201117.06.2011
7Germania07.06.196818.06.197119.09.1971
8Grecia07.06.196822.02.197923.05.1979
9Irlanda28.11.199608.12.199809.03.1999
10Italia06.11.196818.10.197119.01.1972
11Liechtenstein 06.11.197207.02.1973
12Luxemburg07.06.196830.03.197930.06.1979
13Moldova11.05.200130.05.200231.08.2002
14Norvegia07.05.198119.06.198120.09.1981
15Olanda16.09.196909.07.197010.10.1970
16Polonia10.10.199411.01.199512.04.1995
17Portugalia22.11.197913.12.198214.03.1983
18Regatul Unit07.06.196824.09.196914.08.1970
19România21.05.201002.01.201203.04.2012
20Spania15.04.198210.06.198211.09.1982
21Suedia07.06.196827.09.197328.12.1973
22Turcia01.09.198022.06.198723.09.1987
1 Conform art. 2 şi 3 din Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968, fiecare stat parte scuteşte de legalizare documentele care au fost întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai unui stat parte care acţionează în capacitatea lor oficiala şi exercită funcţiile sale pe teritoriul oricărui stat, şi care urmează a fi prezentate fie pe teritoriul celuilalt stat parte, fie agenţilor diplomatici sau consulari ale celuilalt stat parte care exercită funcţiile sale pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţie. Convenţia de asemenea se aplică certificatelor oficiale, cum ar fi cele privind menţiuni de înregistrare a unui document sau fapt existent la o dată anumită şi autentificare a semnăturilor, anexate de către agenţii diplomatici şi consulari la documentele altele decît cele menţionate mai sus.
Lista actualizată a statelor părţi poate fi consultată pe pagina Consiliului Europei:
http://conventions.coe.int/